Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů    

Základní ustanovení 

 1. Zpracování osobních údajů a pořizování záznamů 

Uchovávám, ukládám a zbavuji se jakýchkoli záznamů včetně elektronických souborů a komunikace, které byly vytvořeny vprůběhu mých profesionálních interakcí způsobem, který zaručuje zachování mlčenlivosti, bezpečí a soukromí a který se shoduje se všemi příslušnými zákony a dohodami. Dále se snažím, abych dostatečně využívala objevující se a rostoucí technologické vývojové trendy, které se v koučovacích službách používají (technologicky podporované koučovací služby) a abych věděla, jaké etické standardy se na ně vztahují. 

 1. Nakládání s informacemi v případě podezření na páchání trestné činnosti a obecného ohrožení 

Mám s klienty i objednavateli či zájmovými stranami vyjasněné podmínky, za kterých informace nemohou zůstat důvěrné (např. nelegální činnost, pokud to vyžaduje zákon na základě platného soudního příkazu nebo předvolání, bezprostředně hrozící či pravděpodobné nebezpečí ohrožení sebe nebo ostatních atp.). Tam, kde je přiměřený důvod se domnívat, že se jedná o některou z výše zmíněných okolností, budu muset informovat příslušné úřady.

 1. Důvěrný materiál 

V rámci koučování budu muset od Vás získat Vaše osobní údaje nebo důvěrné materiály, které se Vás osobně týkají. Zajistím, aby se tento materiál nedostal do rukou nějaké další strany bez Vašeho souhlasu. 

2 Nákladání s textovými soubory cookies 

 1. Ukládání a zpracování cookies  

Na základě Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2018/1725 ze dne 23. října 2018

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES na webových stránkách využívám cookies. Jedná se o  textové soubory kratšího rozsahu, které jsou vytvářeny na mém webovém serveru a jsou ukládány vaším webovým prohlížečem (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer apod.) přímo ve vašem počítači. V tomto souboru jsou poté ukládány všechny informace o vás, které můj web získal. S každou další návštěvou pak webový prohlížeč pošle takový uložený soubor zpět na server, který je pak dál zpracovává. V rámci vaší návštěvy na mých webových stránkách máte právo dát souhlas k uložení cookies do vašeho počítače anebo je odmítnout. 

3 Vaše práva 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR

Máte práva: 

 • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo emailem: info@eliscia.com;
 • dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

4 Závěr

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 29. 7. 2022. 

Mgr. et MSc Eliška Hrušovská